Potato Gratin

50

A simple extra creamy potato gratin to enjoy with almost any meal.

Potato Gratin
Enjoy!

Ingredients