Birthday Banana Split Waffles

Make someone's day with these delicious banana split waffles.

Birthday Banana Split Waffles
Enjoy!

Ingredients